Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСМАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

ЈА СВИКУВАМ осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2018 година (среда) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Програма за спроведување  општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година.
 2. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Охрид за 2019 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2017  до  31.12.2017 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.  до 31.12.2017 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна чистота за 2017 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2017 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за спорт, млади и невладини организации за периодот од  01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работа на Одделението за култура за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 15. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2017 - 2019 за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за јавно осветлување 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување  отпаднa водa 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма други комунални услуги за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај 2017 - 2019 за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.  до 31.12.2017 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2017 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување  на Годишниот извештај и завршна сметка  на Буџетот на единицата на локалната самоуправа општина Охрид за 2017 година и Извештајот за годишниот  попис за 2017 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до  31.12.2017 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Братство - единство“  - Охрид.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОМУ„Методи Патче“ - Охрид.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“  - Охрид.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“  - Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ - Охрид.
 42. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУ отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2016/2017 година.
 43. Предлог-одлука за усвојување на  Методологијата  за распределба на блок - дотацијата за основно и средно образование во општина Охрид.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Јјугозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и финансискиот извештај за 2017 година. 
 45. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за материјалното и финансиското работење на МЈП„Проаква“- Струга, Работна Единица Водовод - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2017 година.
 47. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.  до  31.12.2017 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 2017 година.
 50. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар - Охрид за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017.
 51. Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за  разрешување и  именување членови во управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 52. Предлог-одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Градски Пазар-Охрид.
 53. Предлог-одлука за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на  материјално-финансиското работење на ЈП „Градски гробишта“ -Охрид.
 54. Предлог-одлука за  давање согласност на Одлуката за измена на статутот на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид.
 55.  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на ЈП „Нискоградба Охрид“ Охрид со среднорочен кредит за набавка на комунални возила.
 56. Предлог-одлука за  давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски пазар- Охрид.
 57. Предлог – одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.
 58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.132/1 КО Охрид 4.
 59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.242 и КП.бр. 243 КО Долно Лакочереј.
 60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.463/2 КО Охрид 4.
 61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.463/4 КО Охрид 4.
 62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.688/1 КО Рамне.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 774  и КП.бр. 29/1 КО Косел.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.806 КО Љубаништа.
 65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.914 КО Речица.
 66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.941/20 КО Оровник.
 67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.951/2 и КП.бр. 951/27 КО Оровник.
 68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1311/3 и КП.бр. 1321 КО Долно Лакочереј-вон град.
 69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1362/1 КО Лескоец.
 70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1438 КО Трпејца.
 71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1529/1 КО Трпејца.
 72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП. 1875 и 1874/1 КО Пештани.
 73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1902/9 КО Лескоец.
 74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1917  и КП.бр. 1919 КО Лескоец.
 75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2122 КО Велестово.
 76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2153/3 КО Лескоец.
 77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2165 КО Лескоец.
 78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2210 КО Лескоец.
 79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2265/1 КО Лескоец.
 80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2357 КО Лескоец.
 81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2370/1 КО Охрид 4.
 82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2574/1 КО Долно Лакочереј.
 83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3185 и КП.бр.3193/2  КО Коњско.
 84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3711/1 и КП.бр. 3712/1 КО Охрид 4.
 85. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3712/1 и КП.бр. 3709/2 КО Охрид 4.
 86. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7062/1  КО Охрид 1.
 87. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7063  КО Охрид 1.
 88. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7319/1  КО Охрид 1.
 89. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 8515  КО Охрид 2.
 90. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 9391/3  КО Охрид 2.
 91. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 10262/1 КО Охрид 2.
 92. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 10377  КО Охрид 2.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  1350  пати
Објавено на: 08.03.18

Настани

Јан 27 Свети Сава празник на српската заедница

Фев 6 - Годишнина од смртта на Григор Прличев - Културна манифестација: „Прличеви Беседи“ - Патронен празник ОУ „Григор прличев“

Фев 9 Годишнина од смртта на Кирил Прличев

Календар на настани

Актуелни информации


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©