Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ осумнаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 15.11.2018 година (четврток ) со почеток во 11.00 часот.

           Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
            За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 17.  седница

1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за вршење на хортикултурни услуги на јавни зелени површини и одржување  јавна чистота.

2. Предлог-измени на програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година.

3. Предлог-измени на развојната програма за уредување градежно земјиште за 2018-2020 година.

4. Предлог-измени на програмата јавна чистота за 2018 година.

5. Предлог-одлука за  изменување и дополнување на Буџетот на  единицата на локалната самоуправа Охрид за 2018 година.

6. Предлог за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Охрид  за 2018-2020 г.

7. Предлог- одлука за пренесување на правото на користење   недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Државен инспекторат за труд.

8. Предлог- одлука за пренесување на правото на користење   недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Општинска организација-Сојуз на борци Охрид и Дебaрца.

9. Предлог- одлука за техничка исправка на Одлуката за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.

10. Предлог- одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.

11. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ОУ „Ванчо Николески“-Охрид.

12. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема,сопственост на Општина Охрид на ОУ „Христо Узунов“-Охрид.

13. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема,сопственост на Oпштина Охрид на ОУ „Григор Прличев “-Охрид.

14. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ОУТУ „Ванчо Питошески“-Охрид.

15. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ЈЗУ „Психијатриска болница“- Демир Хисар.  

16. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ  „ Општа болница “-Охрид.

17. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема,сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Св.Стефан“-Охрид.

18. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на  медицинска опрема, сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“-Охрид.

19. Предлог-одлука за доделување донација од  Општина Охрид на Црвен Крст-Охрид.

20. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2019 година.

21. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2019 година.

22. Нацрт-програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2019 – 2021 година.

23. Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2019 година.

24. Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 2019 година.

25. Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2019 година.

26. Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2019 - 2021 година.

27. Нацрт - програма за детска заштита за 2019 година.

28. Нацрт -програма за социјална заштита за 2019 година.

29. Нацрт- програма за млади и невладини организации за 2019 година.

30. Нацрт -програма за култура  за 2019 година.

31. Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2019 година.

32. Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2019 година.

33. Нацрт -програма за одржување  јавна чистота за 2019 година.

34. Нацрт -програма за подигање и одржување  на паркови и зеленило за 2019 година.

35. Нацрт - програма за јавно осветлување за 2019 година.

36. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим  на сообраќај за 2019 година.

37. Нацрт -програма други комунални услуги за 2019 година.

38. Нацрт – развојна  програма  за  изградба  на системи за  водоснабдување за периодот од 2019 до 2021 година.

39. Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за  2019 година.

40. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување  на отпадни води за 2019 - 2021 година. 

41. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2019 година.

42. Нацрт-развојна програма за уредување  градежно земјиште за 2019 -2021 година.

43. Предлог- одлука  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2019 година.

44. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2019 година.

45. Предлог- oперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Охрид за 2019 година.

46. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018  година.

47. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.

48. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини извори“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09. 2018 година.

49. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018  година.

50. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2018  година.

51. Предлог- одлука  за усвојување на Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ - Струга РЕ „Водовод“ -  Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.

52. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2019 година.

53. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за 2019 година.

54. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар Охрид за 2019 година.

55. Предлог- одлука  за  давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП  Градски Пазар  Охрид.

56. Предлог- одлука  за  давање согласност на Одлуката за  измена на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар Охрид.

57. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1895 КО Лескоец.

58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2037/1 КО Пештани.

59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2078 КО Лескоец.

60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 2161 KO Велестово.

61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2227 КО Пештани.

62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2234 КО Пештани.

63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2236 КО Лескоец.

64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2237 КО Лескоец.

65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2281 КО Лескоец.

66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2361/1 и 2361/2 КО Охрид 4.

67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2362 КО Лескоец.

68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2474 КО Долно Лакочереј.

69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2486 КО Лескоец.

70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2491/1 и 2491/2  КО Лескоец.

71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2874/1 КО Елшани.

72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект  на КП.бр. 2910/1  КО Коњско.

73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениoт објект  на КП.бр. 2983/1 и 2983/2 КО Коњско.

74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2988 КО Коњско.

75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3119 КО Елшани.

76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3113/1 КО Елшани.

77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3119 ко елшани.

78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3235/1 и 3235/2 КО Коњско.

79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 5863/1 КО Охрид 4.

80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 5926/1 КО Охрид 4.

81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.8821 КО Охрид 2.

 

 

      СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
                                                                                                                  Претседател
                                                                                                            Живка Ангелоска

 

Прочитано:  528  пати
Објавено на: 09.11.18

Настани

Мар 20 Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©