Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Невладини организации
Туризам
Невладини организации
ЦРВЕН КРСТ - Охрид
Седиште: Димитар Влахов 52 - Охрид
Лице за контакт: Антонио Додевски
Tел. 046/ 261-909 071/342-248 070/851-688 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: mckckoh@t-home.mk
web:


Хуманитарна организација “Светла иднина - 2009“
Седиште: “Андон Дуков“ 15 - Охрид
Лице за контакт: Атеме Арслан
Tел. 075/335001
e-mail:
web:


Здружение за мултикултурна интеграција „Инклузија“
Седиште: „Андон Дуков“ бр. 8 - Охрид
Лице за контакт: Вахид Мемед
Tел. 075827464
e-mail: zinkluzija@gmail.com
web:

Здружение на акцијашиБрег на младоста
- Охрид
Седиште:
„Живко Чинго“ бр. 96 - Охрид
Лице за контакт:
Зоран Стевоски
Tел.  07
8/313270  и 075/777537 
e-mail:
bregnamladosta_ohrid@yahoo.com
web:


Здружение “Спасовден 2012“- Охрид
Седиште:
Лескоец- Охрид
Лице за контакт: Драгослав Петкоски
Tел.  071/994 183
e-mail: spasovden_2012@yahoo.com
web:


Здружение од областа на културата “МОДЕЛС - Младински културен центар“- Охрид
Седиште: ул.„Ванчо Питошевски“ 26 - Охрид 
Лице за контакт: Зоран Стрезовски
Tел. +389 71376151 и +38975371412
e-mail: mkcoh2001@yahoo.com и ohridfolklor@gmail.com
web: www.mkcohrid.com


J'AIME OHRID - организација од областа на уметноста, културата и заштитата на животната средина
Седиште: ул.„Цар Самуил“ 30 - Охрид 
Лице за контакт: Драги Јованчев
Tел.  070 771 527
e-mail: jaimeohrid@gmail.com
web: J'AIME OHRID

Стрелачки клуб - Охрид
Седиште: Стрелиште Бејбунар бул. “Туристичка“ бб- Охрид
Лице за контакт: Гоџоска Валентина
Tел. 075247726 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: tinagodzo@yahoo.com skohrid@yahoo.com
web:


Женски Стрелачки клуб - Охрид
Седиште: Стрелиште Бејбунар бул. “Туристичка“ бб- Охрид
Лице за контакт: Гоџоска Валентина
Tел. 075247726 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: tinagodzo@yahoo.com skohrid@yahoo.com
web:


Macedonian Mission for Humanity - MMH
Седиште: P.O.Box 882241 Steamboat Springs, CO 80488
Лице за контакт: Весна Палмер
Тел/факс: (970) 8716292 и (970) 819 5172
e-mail:
web: http://www.macedonianmissionmmh.org/


Здружение на слепи лица - Охрид
Седиште: Бул.Туристичка 10-3 - Охрид
Лице за контакт: Tел. 046/261-433
web:


Здружение на глуви и наглуви лица - Охрид
Седиште: Бул.Туристичка 10-3 - Охрид
Лице за контакт: Славица Tел. 046/261-433 046/268-527 078/291-252 web:

Хуманитарно здружение за социјални и хендикепирани лица “ДОБРА НАДЕЖ“ - Охрид
Седиште: ул.Железничка 123 - Охрид
Лице за контакт: Никола Симоноски
Tел. 046/ 251-396 
web:


Здружение за заштита на животниАНИМАЛИА - Охрид
Седиште: ул.
Стив Наумов 16 - Охрид
Лице за контакт:
Климент Арнаудов
Tел. 0
71 584566
web:


Здружение на телесно инвалидизирани лица - Охрид
Седиште: ул.Ванчо Николески бр 3/3-1 - Охрид
Лице за контакт: Голабоски Венко Tел. 046/ 260 798 075/405-798
web:


Хуманитарно здружение на Ромите “Светлина 2007“ - Охрид
Седиште: ул.„Даме Груев“ бр. 130 - Охрид
Лице за контакт: 
Tел. 070 654723
web:


НВО “Форца Египќани“ - Охрид
Седиште: ул.„Гоце Делчев“ бр. 62 - Охрид
Лице за контакт: Петрит Хусеин
Tел. 076 886810
web:


Центар за италијански јазик и култура “VIA DANTE“ - Охрид
Седиште: ул.Кеј “Маршал Тито“ бр. 95 (факултет за туризам) - Охрид Лице за контакт: Алберта Гулицовска Tел. 078-278007
e-mail: ladante.ohrid@gmail.com
web: http://danteohrid.wordpress.com/


Здружение на инвалиди на трудот - Охрид
Седиште: ул.Мирче Ацев бр 31 - Охрид
Лице за контакт: Благоја Крстаноски
Tел. 046/262-793 070/331-563
web:


Опција Охрид - Програма за намалување на штети од употреба на дроги
Седиште: TC"Охриѓанка" 23,Охрид
Лице за контакт: Миштакоски Илија тел: (046) 257-838
e-mail: opcijaohrid@yahoo.com


СР Програма
Седиште: Бул. "Македонски просветители" згр. Пожарна лок.бр. 7, Охрид
Лице за контакт: Царева Рувинова - координатор
Тел (046) 251-195, 076 431467
e-mail: carevar1970@yahoo.com


Спортско Планинарски Клуб „Магаро“ - Охрид
Седиште: Црвен Крст - Охрид на улица: Димитар Влахов бр. 52 - Охрид Лице за контакт: Димитри Димитров 070/391-243 секретар на клубот Tел. 252-925
web: www.spkmagaro.com


Здружение Извиднички одред „Пионер“ - Охрид
Седиште: „Момчило Јорданоски“ бр. 150 - Охрид
Лице за контакт: Зоран Костоски
Tел. 071 231961
web:


НВО Здружение "Љубители на љубанишкиот крај"
Седиште: Рурална единица (РЕ) Љубаништа, Охрид
Лице за контакт: Љупчо Милковски Tел. 046 265-895; 070 261 411
e-mail: ljubanistaoh@yahoo.com
web:


Еколошко друштво "ЈАГОДА" - Охрид
Седиште: Ванчо Николески бб - Охрид
Лице за контакт: Марија Tел. 046/266-270 070/331-946
e-mail: edjagodaoh@yahoo.com
web: www.spkmagaro.com


Извиднички одред "БРАН"- Охрид
Седиште: Коста Абраш 22 - Охрид
Лице за контакт: Борис Матески и Наум Масин
Tел. 046/268-268 075/461-040
e-mail: greencentar@hotmail.com
web:


Агенција за локална демократија
Седиште: „Димитар Влахов“ 52 Охрид
Лице за контакт: Стојан Савески и Мирјана Лозаноска
Tел/факс.: 261290     261298


Младински совет - Охрид
Седиште: Бул. "Туристичка" бб, градски пазар - Охрид
Лице за контакт: Димче Каневче
Tел. 252-925 e-mail: mladinskisovet_oh@yahoo.com
web: www.mso.org.mk


Друштво за Македонско Културно Наследство "АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ" - Охрид
Седиште: НУ Центар за култура "Григор Прличев" ул. „Македонски Просветители“ 4 п.фах. 94
Лице за контаткт: Андреески Миленко
Тел/факс:  +389 46 261063  мобил:    +389 78 262516 e-mail: milenko_and@yahoo.com , dmkn.aleksandarmakedonski@mail.com
web: MFF "Aleksandar Makedonski" - Ohrid


Младински клуб Вавилон - Охрид
Седиште: Т.Ц. Пазариште I кат - Охрид
Лице за контакт: Tел.: 255-028
e-mail: vavilon_ohrid@yahoo.com

ФОТО КЛУБ "ОХРИД" - Охрид
Седиште: 7 Ноември 102a, Охрид
Лице за контакт: Димче Коруноски
Tел.  077 918 113

e-mail: fotoklubohrid@gmail.com
web:Спортко риболовен клуб Св.Апостол Петар
-Охрид
Седиште: ул. Димитар Влахов бб, Охрид
Лице за контакт: Радован Димитриевски
Тел/факс: 268-157 моб. 076/405-381; 071/501-000
e-mail: srdsvapostolpetar@yahoo.com и  ribarska_vistina@hotmail.com
web: http://ribarska-vistina.freewebspace.com/

Здружение на Египќаните во Р. Македонија
Седиште: Бул. „Туристичка“ бб Градски пазар 6000 Охрид
Лице за контакт: Вахид Мемет Претседател: Хермин Рапоски
Тел/факс: 078 266033
e-mail: zdruzenie.egipcanite@yahoo.com
web: http://zem2009.googlepages.com

Здружение на еколошки земјоделски производители – Гица Инкубатор
- Охрид
Седиште: "Железничка" бб, Охрид
Лице за контакт: Билјана Димитрова-Радеска
Тел/факс: 231-782
e-mail: eko-agro.ohrid@gica.com.mk
web: www.ekoagro.com.mk


Здружение за наука, култура и уметност "Св.Климент Охридски"-Охрид Седиште: "Живко Чинго" 12, Охрид
Лице за контакт: Димитар Смилески
Тел: 070/802-263


РНО "Лихнидос"- Охрид
Седиште: Бул. "Туристичка" 43, Охрид
Лице за контакт: Катерина Рапешоска
Тел/факс: 253-841
e-mail: rno_lihnidos@mt.net.mk
web: www.rno-lihnidos.com.mk


АЛЛКООП - Алијанса за соработка за езерата во Охрид и Преспа Седиште: "Галичица" 27, Охрид
Лице за контакт: Јованчо Секулоски Тел: 070/467-763
e-mail: info@allcoop.org.mk
web: www.allcoop.org.mk


Феријален Сојуз – Охрид (развивање на соработката помеѓу младите) Седиште: "Коста Абраш" 22, Охрид
Лице за контакт: Илија Митрески
Тел: 070/264-713


Туристичко друштво- асоцијација на Охрид "Билјана"
Седиште: "Партизанска" бб, Охрид
Лице за контакт: Никола Киселинов -Боздоган
Тел: 070/684-428
e-mail: biljanaturisam@yahoo.com


Здружение на љубители на родниот крај Скребатно
Седиште: "Македонски Просветители" 8а, Охрид
Лице за контакт: Димче Маркоски
Тел: 264-600


Здружение на жени "Бисера"
Седиште: "Димитар Влахов" 8, Охрид
Лице за контакт: Нада Мартиноска
Тел: 070/939-741
e-mail: bisera@gmail.com


Еколошко друштво "Грашница" - Охрид
Седиште: "Димитар Влахов" 60, Охрид
Лице за контакт:
Борис Стојаноски Тел: 075/842385
e-mail:
info@grasnica.org
web: www.grasnica.org/


Клуб за подводни дејности
Седиште: "Лазо Трпоски" 35а, Охрид
Лице за контакт: Ламбе Перовски
Тел: 245-900


Опција Oхрид - Oхрид Програма за намалување на штети од употреба на дроги
Седиште:  ТЦ
"Охриѓанка" 23, Охрид
Лице за контакт: Миштакоски Илија
Тел: 257-838, 070/637415
e-mail: opcijaohrid@yahoo.com


"Порака" Центар за поддршка на лица со интелектуални попречености
 Седиште: "Дејан Војвода" 45-1/1, Охрид
Лице за контакт: Костадиноски Зоран
Тел: 268-179
e-mail: porakaohrid@yahoo.com


Илинденски Марш „Христо Узунов“ – Охрид
Седиште: „ Железничка“ 80, Охрид
 Tел: 075/577 096
e
-mail: sisko_ohrid@yahoo.com


Здружение на математичари „Охрид“, Охрид
Седиште: 7 Ноември бр.85 - Охрид
Лице за контакт: Борис Лушески
Тел: 078/496-045
e-mail: zmo.ohrid@yahoo.com
web: http://matematikaohrid.blogspot.com/


Шаховски клуб "ЛАСКЕР"
Седиште: 7 Ноември бр.85 - Охрид (во ОУ Братство Единство)
Лице за контакт: Борис Лушески
Тел: 078/496-045
e-mail: zmo.ohrid@yahoo.com
web: http://matematikaohrid.blogspot.com/


Настани

Апр 7 Светски ден на здравјето

Апр 8 Меѓународен ден на Ромите

Апр 24 Патронен празник на ОУ Христо Узунов

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©