Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Невладини организации
Туризам
Невладини организации

Согласно податоците добиени од Централниот регистар на Република Македонија, на територијата на Општина Охрид регистрирани се следните здруженија на граѓани:
ЦРВЕН КРСТ - Охрид
Седиште: Димитар Влахов 52 - Охрид
Лице за контакт: Антонио Додевски
Tел. 046/ 261-909 071/342-248 070/851-688 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: mckckoh@t-home.mk
web:


Хуманитарна организација “Светла иднина - 2009“
Седиште: “Андон Дуков“ 15 - Охрид
Лице за контакт: Атеме Арслан
Tел. 075/335001
e-mail:
web:


Здружение за мултикултурна интеграција „Инклузија“
Седиште: „Андон Дуков“ бр. 8 - Охрид
Лице за контакт: Вахид Мемед
Tел. 075827464
e-mail: zinkluzija@gmail.com
web:

Здружение на акцијашиБрег на младоста
- Охрид
Седиште:
„Живко Чинго“ бр. 96 - Охрид
Лице за контакт:
Зоран Стевоски
Tел.  07
8/313270  и 075/777537 
e-mail:
bregnamladosta_ohrid@yahoo.com
web:


Здружение “Спасовден 2012“- Охрид
Седиште:
Лескоец- Охрид
Лице за контакт: Драгослав Петкоски
Tел.  071/994 183
e-mail: spasovden_2012@yahoo.com
web:


Здружение од областа на културата “МОДЕЛС - Младински културен центар“- Охрид
Седиште: ул.„Ванчо Питошевски“ 26 - Охрид 
Лице за контакт: Зоран Стрезовски
Tел. +389 71376151 и +38975371412
e-mail: mkcoh2001@yahoo.com и ohridfolklor@gmail.com
web: www.mkcohrid.com


J'AIME OHRID - организација од областа на уметноста, културата и заштитата на животната средина
Седиште: ул.„Цар Самуил“ 30 - Охрид 
Лице за контакт: Драги Јованчев
Tел.  070 771 527
e-mail: jaimeohrid@gmail.com
web: J'AIME OHRID

Стрелачки клуб - Охрид
Седиште: Стрелиште Бејбунар бул. “Туристичка“ бб- Охрид
Лице за контакт: Гоџоска Валентина
Tел. 075247726 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: tinagodzo@yahoo.com skohrid@yahoo.com
web:


Женски Стрелачки клуб - Охрид
Седиште: Стрелиште Бејбунар бул. “Туристичка“ бб- Охрид
Лице за контакт: Гоџоска Валентина
Tел. 075247726 Тел/факс: 046/262-706
e-mail: tinagodzo@yahoo.com skohrid@yahoo.com
web:


Macedonian Mission for Humanity - MMH
Седиште: P.O.Box 882241 Steamboat Springs, CO 80488
Лице за контакт: Весна Палмер
Тел/факс: (970) 8716292 и (970) 819 5172
e-mail:
web: http://www.macedonianmissionmmh.org/


Здружение на слепи лица - Охрид
Седиште: Бул.Туристичка 10-3 - Охрид
Лице за контакт: Tел. 046/261-433
web:


Здружение на глуви и наглуви лица - Охрид
Седиште: Бул.Туристичка 10-3 - Охрид
Лице за контакт: Славица Tел. 046/261-433 046/268-527 078/291-252 web:

Хуманитарно здружение за социјални и хендикепирани лица “ДОБРА НАДЕЖ“ - Охрид
Седиште: ул.Железничка 123 - Охрид
Лице за контакт: Никола Симоноски
Tел. 046/ 251-396 
web:


Здружение за заштита на животниАНИМАЛИА - Охрид
Седиште: ул.
Стив Наумов 16 - Охрид
Лице за контакт:
Климент Арнаудов
Tел. 0
71 584566
web:


Здружение на телесно инвалидизирани лица - Охрид
Седиште: ул.Ванчо Николески бр 3/3-1 - Охрид
Лице за контакт: Голабоски Венко Tел. 046/ 260 798 075/405-798
web:


Хуманитарно здружение на Ромите “Светлина 2007“ - Охрид
Седиште: ул.„Даме Груев“ бр. 130 - Охрид
Лице за контакт: 
Tел. 070 654723
web:


НВО “Форца Египќани“ - Охрид
Седиште: ул.„Гоце Делчев“ бр. 62 - Охрид
Лице за контакт: Петрит Хусеин
Tел. 076 886810
web:


Центар за италијански јазик и култура “VIA DANTE“ - Охрид
Седиште: ул.Кеј “Маршал Тито“ бр. 95 (факултет за туризам) - Охрид Лице за контакт: Алберта Гулицовска Tел. 078-278007
e-mail: ladante.ohrid@gmail.com
web: http://danteohrid.wordpress.com/


Здружение на инвалиди на трудот - Охрид
Седиште: ул.Мирче Ацев бр 31 - Охрид
Лице за контакт: Благоја Крстаноски
Tел. 046/262-793 070/331-563
web:


Опција Охрид - Програма за намалување на штети од употреба на дроги
Седиште: TC"Охриѓанка" 23,Охрид
Лице за контакт: Миштакоски Илија тел: (046) 257-838
e-mail: opcijaohrid@yahoo.com


СР Програма
Седиште: Бул. "Македонски просветители" згр. Пожарна лок.бр. 7, Охрид
Лице за контакт: Царева Рувинова - координатор
Тел (046) 251-195, 076 431467
e-mail: carevar1970@yahoo.com


Спортско Планинарски Клуб „Магаро“ - Охрид
Седиште: Црвен Крст - Охрид на улица: Димитар Влахов бр. 52 - Охрид Лице за контакт: Димитри Димитров 070/391-243 секретар на клубот Tел. 252-925
web: www.spkmagaro.com


Здружение Извиднички одред „Пионер“ - Охрид
Седиште: „Момчило Јорданоски“ бр. 150 - Охрид
Лице за контакт: Зоран Костоски
Tел. 071 231961
web:


НВО Здружение "Љубители на љубанишкиот крај"
Седиште: Рурална единица (РЕ) Љубаништа, Охрид
Лице за контакт: Љупчо Милковски Tел. 046 265-895; 070 261 411
e-mail: ljubanistaoh@yahoo.com
web:


Еколошко друштво "ЈАГОДА" - Охрид
Седиште: Ванчо Николески бб - Охрид
Лице за контакт: Марија Tел. 046/266-270 070/331-946
e-mail: edjagodaoh@yahoo.com
web: www.spkmagaro.com


Извиднички одред "БРАН"- Охрид
Седиште: Коста Абраш 22 - Охрид
Лице за контакт: Борис Матески и Наум Масин
Tел. 046/268-268 075/461-040
e-mail: greencentar@hotmail.com
web:


Агенција за локална демократија
Седиште: „Димитар Влахов“ 52 Охрид
Лице за контакт: Стојан Савески и Мирјана Лозаноска
Tел/факс.: 261290     261298


Младински совет - Охрид
Седиште: Бул. "Туристичка" бб, градски пазар - Охрид
Лице за контакт: Димче Каневче
Tел. 252-925 e-mail: mladinskisovet_oh@yahoo.com
web: www.mso.org.mk


Друштво за Македонско Културно Наследство "АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ" - Охрид
Седиште: НУ Центар за култура "Григор Прличев" ул. „Македонски Просветители“ 4 п.фах. 94
Лице за контаткт: Андреески Миленко
Тел/факс:  +389 46 261063  мобил:    +389 78 262516 e-mail: milenko_and@yahoo.com , dmkn.aleksandarmakedonski@mail.com
web: MFF "Aleksandar Makedonski" - Ohrid


Младински клуб Вавилон - Охрид
Седиште: Т.Ц. Пазариште I кат - Охрид
Лице за контакт: Tел.: 255-028
e-mail: vavilon_ohrid@yahoo.com

ФОТО КЛУБ "ОХРИД" - Охрид
Седиште: 7 Ноември 102a, Охрид
Лице за контакт: Димче Коруноски
Tел.  077 918 113

e-mail: fotoklubohrid@gmail.com
web:Спортко риболовен клуб Св.Апостол Петар
-Охрид
Седиште: ул. Димитар Влахов бб, Охрид
Лице за контакт: Радован Димитриевски
Тел/факс: 268-157 моб. 076/405-381; 071/501-000
e-mail: srdsvapostolpetar@yahoo.com и  ribarska_vistina@hotmail.com
web: http://ribarska-vistina.freewebspace.com/

Здружение на Египќаните во Р. Македонија
Седиште: Бул. „Туристичка“ бб Градски пазар 6000 Охрид
Лице за контакт: Вахид Мемет Претседател: Хермин Рапоски
Тел/факс: 078 266033
e-mail: zdruzenie.egipcanite@yahoo.com
web: http://zem2009.googlepages.com

Здружение на еколошки земјоделски производители – Гица Инкубатор
- Охрид
Седиште: "Железничка" бб, Охрид
Лице за контакт: Билјана Димитрова-Радеска
Тел/факс: 231-782
e-mail: eko-agro.ohrid@gica.com.mk
web: www.ekoagro.com.mk


Здружение за наука, култура и уметност "Св.Климент Охридски"-Охрид Седиште: "Живко Чинго" 12, Охрид
Лице за контакт: Димитар Смилески
Тел: 070/802-263


РНО "Лихнидос"- Охрид
Седиште: Бул. "Туристичка" 43, Охрид
Лице за контакт: Катерина Рапешоска
Тел/факс: 253-841
e-mail: rno_lihnidos@mt.net.mk
web: www.rno-lihnidos.com.mk


АЛЛКООП - Алијанса за соработка за езерата во Охрид и Преспа Седиште: "Галичица" 27, Охрид
Лице за контакт: Јованчо Секулоски Тел: 070/467-763
e-mail: info@allcoop.org.mk
web: www.allcoop.org.mk


Феријален Сојуз – Охрид (развивање на соработката помеѓу младите) Седиште: "Коста Абраш" 22, Охрид
Лице за контакт: Илија Митрески
Тел: 070/264-713


Туристичко друштво- асоцијација на Охрид "Билјана"
Седиште: "Партизанска" бб, Охрид
Лице за контакт: Никола Киселинов -Боздоган
Тел: 070/684-428
e-mail: biljanaturisam@yahoo.com


Здружение на љубители на родниот крај Скребатно
Седиште: "Македонски Просветители" 8а, Охрид
Лице за контакт: Димче Маркоски
Тел: 264-600


Здружение на жени "Бисера"
Седиште: "Димитар Влахов" 8, Охрид
Лице за контакт: Нада Мартиноска
Тел: 070/939-741
e-mail: bisera@gmail.com


Еколошко друштво "Грашница" - Охрид
Седиште: "Димитар Влахов" 60, Охрид
Лице за контакт:
Борис Стојаноски Тел: 075/842385
e-mail:
info@grasnica.org
web: www.grasnica.org/


Клуб за подводни дејности
Седиште: "Лазо Трпоски" 35а, Охрид
Лице за контакт: Ламбе Перовски
Тел: 245-900


Опција Oхрид - Oхрид Програма за намалување на штети од употреба на дроги
Седиште:  ТЦ
"Охриѓанка" 23, Охрид
Лице за контакт: Миштакоски Илија
Тел: 257-838, 070/637415
e-mail: opcijaohrid@yahoo.com


"Порака" Центар за поддршка на лица со интелектуални попречености
 Седиште: "Дејан Војвода" 45-1/1, Охрид
Лице за контакт: Костадиноски Зоран
Тел: 268-179
e-mail: porakaohrid@yahoo.com


Илинденски Марш „Христо Узунов“ – Охрид
Седиште: „ Железничка“ 80, Охрид
 Tел: 075/577 096
e
-mail: sisko_ohrid@yahoo.com


Здружение на математичари „Охрид“, Охрид
Седиште: 7 Ноември бр.85 - Охрид
Лице за контакт: Борис Лушески
Тел: 078/496-045
e-mail: zmo.ohrid@yahoo.com
web: http://matematikaohrid.blogspot.com/


Шаховски клуб "ЛАСКЕР"
Седиште: 7 Ноември бр.85 - Охрид (во ОУ Братство Единство)
Лице за контакт: Борис Лушески
Тел: 078/496-045
e-mail: zmo.ohrid@yahoo.com
web: http://matematikaohrid.blogspot.com/


Настани

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Мар 31 Годишнина од смртта на Борис Чипан

Апр 7 Светски ден на здравјето

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©