Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Општински инспекторат
Архива на актуелни вести
Општински инспекторат
Комунална инспекција
контакт телефон: (046) 262-492 и 262-493

Согласно Законот за управување со отпади ("Сл.Весник на РМ" бр.68/2004), Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ("Сл.Весник на РМ" бр.68/2004) и Одлуката за комунален ред на Општина Охрид ("Сл.Гласник на општина Охрид" бр.1/1998), Комуналната инспекција при локалната самоуправа врши:

       надзор и контрола на јавните претпријатија во општината;
       контрола на комуналните дејности:
- снабдување со вода за пиење;
- одведување на отпадни и атмосферски води;
- јавен градски и приградски превоз;
- одржување јавна чистота;
- одржување и користење на парковите, зеленилото и др.;
- одржување на улична сообраќајна сигнализација;
- одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги; одржување на јавно осветлување;
- одржување и користење на јавен простор за паркирање;
- вршење оџачарски услуги; вршење комунални услуги;
- отстранување и чување на непрописно паркирани возила;
- ерадикација на животни скитници;
- украсување на населени места;
- одржување на јавни санитарни јазли;
- аерозапрашување;
- дезинфекција и дератизација.

Согласно Правилникот за опрема на јавни пешачки површини врши контрола на уредувањето на јавните пешачки површини поради давање комерцијални услуги од страна на физички и правни лица.

Сообраќајна инспекција
контакт телефон: (046) 262-492 и 262-493

Согласно Законот за превоз во патниот сообраќај ("Сл.Весник на РМ" бр.68/2004), врши контрола на:
       авто такси превоз на патници;
       општински линиски превоз на патници;
       посебен линиски превоз на патници што се врши на подрачјето
на општината.

Согласно Законот за јавни патишта ("Сл.Весник на РМ" бр.26/1996)
и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни патишта ("Сл.Весник на РМ" бр.68/2004):
       врши надзор на состојбата на локалните патишта и улици;
       во извршување на одредбите во овој Закон и условите на сообраќајот, примена на поблиските прописи, технички нормативи и стандарди при извршување на работата и употребата на материјалот при изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на локалните патишта и улици на подрачјето на општината.

Градежна инспекција
контакт телефон: (046) 262-492 и 262-493

Согласно одредбите од Законот за градење ("Сл.Весник на РМ" бр.51/2005)
       врши непосреден инспекциски надзор;
       контрола и надзор над изградбата на градежни објекти на
територијата на целата спштина Охрид;
       води постапки, донесува решенија за стопирање и отстранување
на бесправно изградена градба;
       поднесува прекршочни и кривични пријави

Туристичка инспекција
контакт телефон: (046) 262-492 и 262-493

Согласно Законот за такса за привремен престој ("Сл.весник на РМ" бр.19/1996) и Законот за изменување и дополнување на Законот за такса за привремен престој ("Сл.Весник на РМ" бр.26/2002 и 51/2003), врши:
       контрола за таксата за престој кај сите објекти коишто се регистрирани за сместување на гости;

Согласно Законот за угостителска дејност ("Сл.Весник на РМ" бр.62/2004) врши:
       надзор на објекти од помал обем (куќи, апартмани, соби за
одмор, кампови);
     надзор на комплементарни објекти (ноќевалишта, гостилници,
кампови, приватни сместувачки капацитети, одморалишта, објекти за привремено сместување);
       надзор на угостителски објекти од помал обем регистрирани во Регистарот што го води градоначалникот на општината;
     надзор на угостителски конфекционирани објекти;
       контрола за издавање легла без договор со туристичка агенција или биро.

Согласно Законот за туристичка дејност ("Сл.Весник на РМ" бр.62/2004), врши:
       контрола на туристички објекти од помал обем, регистрирани во Регистарот што го води градоначалникот на општината;
       контрола над туристичките водичи и туристичките придружници;
       контрола на туристичките бироа;
       контрола врз објектите од помал обем за часовно време на работа пријавено во општината.


Настани

Јан 27 Свети Сава празник на српската заедница

Фев 6 - Годишнина од смртта на Григор Прличев - Културна манифестација: „Прличеви Беседи“ - Патронен празник ОУ „Григор прличев“

Фев 9 Годишнина од смртта на Кирил Прличев

Календар на настани

Актуелни информации

Охридска Академија на Хуманизмот

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ


 • ОТЧЕТ 2018

  Информации од урбанистичката сфера

  Информации за даночни обврзници

  Корисни линкови

  Фотографија на неделата


  Панорама на Охрид 360

   

  Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©