Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Совет на општината :: Работни тела
Архива на актуелни вести
Работни тела

За разгледување прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.
Составот на комисиите е во пропорционален сооднос на застапеност на политичките партии во Советот.

Комисиите на Советот на општината:
   - расправаат за прашања од областа за која се формирани;
   - даваат мислење и предлози до Советот;
   - ги разгледуваат предлозите на градоначалникот, на членовите на Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Постојани комисии на општината се:
   - Статутарно-правна комисија;
   - Комисија за мандатни прашања, избори и именување;
   - Комисија за финансии и буџет;
   - Комисија за јавни и комунални дејности;
   - Комисија за урбанизам;
   - Комисија за општествени дејности;
   - Комисија за туризам;
   - Комисија за месна самоуправа;
   - Комисија за одбележување празници и манифестации, доделување награди и    признанија и
   - Комисија за заштита на животната средина.

Комисиите се составени од по 5 членови.

Статутарно правната комисија го утврдува предлогот на Статутот на општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за измени на Статутот и ја следи примената на Статутот и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер.
Статутарно-правната комисија го утврдува предлогот на Деловникот на Советот, подготвува мислења по предлог законите кои се однесуваат на Општината, разгледува и други општи акти во надлежност на Советот на општината.

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања разгледува и подготвува предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетни прашања и разгледува и подготвува предлози за избор, именување и разрешување во надлежност на Општината.

Комисијата за финансии и буџет ги разгледува прашањата во врска со финансирањето на Општината, буџетот и завршната сметка на буџетот на Општината.

Комисијата за јавни и комунални дејности ги разгледува прашањата од работата на јавните служби (јавните установи и јавните претпријатија) на Општината.

Комисијата за урбанизам ги разгледува генералниот и деталните урбанистички планови и друга урбанистичка документација

Комисијата за општествени дејности разгледува прашања од развојот на мрежата на установи од областа на културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишното образование како и прашања од други области од значење и интерес на граѓаните.

Комисијата за туризам ги разгледува прашањата во врска со развојот на туризмот и угостителството и унапредување на туристичката пропаганда.

Комисијата за месна самоуправа го разгледува функционирањето на облиците на месна самоуправа и нивните органи, програмите за работа и други прашања сврзани со работата на облиците на месната самоуправа.

Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија донесува Програма за одбележување празници и манифестации и доделува награди и признанија.

Комисијата за заштита на животната средина ги разгледува прашањата за заштита и унапредување на животната средина.

Листа на советници
Работни тела
Програми

Настани

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Мај 9 Ден на победата над фашизмот и Ден на ЕУ

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©