Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Градоначалник :: Биографија (CV)
Архива на актуелни вести
Биографија (CV)
Д-р. Никола П. Бакрачески

- Официјално мандатот на Градоначалникот на општина Охрид, Др.Никола Бакрачески започна на 03.04.2013 година, после победата во првиот круг на Локалните избори 2013 година.
- Датум на раѓање: Ноември 18, 1970;

Образование

1) Субспецијализација по Кардиологија Институт за срцеви заболувања- Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија, Ноември 2009
2) Докторски студии по Клиничка Медицина, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (започнати Октомври 2011)
3) Специјалистички испит по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Април 2002
4) Специјалистички стаж по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитт Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Февруар 1998- Април 2002
5) Медицинска Лиценца Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , (30.09.1996)
6) Диплома за Доктор на Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (13.04.1995). просек 9.3 ;
7) Завршено средно образование, Гимназија Св.Климент Охридски, Охрид (Јуни, 1989)

Јазици
1) Македонски ( мајчин)
2) Англиски – течно во пишување и зборување
3) Српски, Хрватски - течно во пишување и зборување
4) Бугарски - течно зборување
5) Албански- базично во зборување
6) Латиснки (медицински) - течно во пишување и читање

Работно искуство и позиции

1. Директор на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија ( од Јули 2006 година)
2. Раководител на Работна Единица за Интервентна Кардиологија ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија ( од Јуни 2006)
3. Раководител на Интезивна Нега, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија ( Мај 2002-Јули 2006)
4. Раководител на Болнички Оддел, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија , (Мај 2002-Јули 2006)
5. Одговорен на Научен Клуб, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија ( од Јуни 2003)
6. Раководител на Ехокардиографски кабинет, Специјална Болница за Кардиохирургија, ’’Filip II’’ Скопје, Република Македонија ( Ноември 2001- Април 2002)
7. Асистент Кардиолог, Специјална Болница за Кардиохирургија, ’’Filip II’’ Скопје, Република Македонија ( Ноември 2001- Април 2002)
8. Специјалистички стаж, Интерни Клиники, Клинички Центар-Скопје, Медицински Факултет-Скопје, ( Февруар 1998- Април 2002)
9. Доктор на Медицина ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Република Македонија (Декември 1996- Февруар 1998) • Секундарен доктор Интензивна Нега, Институт за Срцеви Заболувања- Скопје (Февруар 1997- Јуни 1997);
10. Секундарен доктор Ехокардиографски Кабинет Институт за Срцеви Заболувања- Скопје ( Јуни 1997-Декември 1997); Тренинг Курс во Базична Кардиологија
11. Секундарен Доктор Институт за Кардиоваскуларне Болести- Дедиње, Белград, Србија (Јануар 2000-Јуни 2000); Тренинг курс во напредната Ехокардиографија ( ТТЕ, ТЕЕ, стресехокардиографија, контрастна ехокардиографија) Инвазивна Кардиологија ( лева и десна срцева катетеризација, Коронарографија, ангиографија на периферни артерии на ) Електрофизиологија
12. Секундарен Доктор Специјална Болница за Кардиохирургија ‘’Filip II’’Скопје ( Ноември 2000 – Ноември 2001) Комплетна ротација во преоперативна припрема за кардиохируршки третман , комплетна ротација во Постинтезивна Нега , Ноќни дежурства (12 месеци) на Интензивна нега и постоперативен третмнан, Тренинг Курс во Инвазивна кардиологија (лева и десна срцева катетеризација, Коронарографија, Ангиографија на Периферни Артерии).
13. Тренинг курс по напредната Ехокардиографија Columbia University, New York, USA ( Јануар – Март 1999)
14. Интернационален Програм за Сениори Институт за кардиоваскуларни Болести, Дедиње, Србија Тренинг курс по интервентна кардиологија и електростимулација, Јануар-Јуни 2000 St. Mary Medical Center, Hobart, Indiana, USA Bernard Michell Hospital, Chicago Univerity, USA Тренинг Курс по Интервентна Кардиологија Октомври- Декември 2004 Тренинг Курс по адултна интервентна Кардиологија, Лас Вегас, САД Декември 2010
15. Клинички истражувања - Клинички истражувања на полето на стрес ехокардиографијата, ТЕЕ, кардијална рехабилитација, ПТЦА, липиден третман, третман на Конгестивна Срцева Слабост со Бета Блокатори

Придружни трудови и trening вештини

1) Коавтор на книгата "Menagement of Complex Cardiovascular Problems", Bleckwell Futura
2) Коавтор на книгата "Textbook of Advanced Interventional Cardiology" Bleckwell Futura
3) Kоавтор на книгата “ Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology, TIPS and TRICKS ( fourth edition 2013)
4) Автор/коавтор на научни трудови наведени во апендиксот
5) Компјутерски Вештини: MS Office, Internet, Stat view, FileMaker Pro, data transfer

Референци ( писмо на препораки достапно на барање)

1) Lazar Lazarov, M.D.,PhD.,FESC Institute for Heart Diseases Clinical Center, Faculty of Medicine, University St.Cyril and Methodius 1000, Skopje , Republic of Macedonia Tel. + 389 2 3147 548 Fax. +389 2 3109 799 E-mail: lazarov@mt.net.mk
2) Sasko Kedev, M.D.,PhD.,FESC Institute for Heart Diseases Clinical Center, Faculty of Medicine, University StCyril and Methodius 1000, Skopje, Republic of Macedonia Tel.+ 389 2 3113-116 Fax.+389 2 3164 134 E-mail: skedev@mt.net.mk
3) Elizabeta Srninoska, M.D.,PhD.,FESC Institute for Heart Diseases Clinical Center, Faculty of Medicine, University St.Cyril and Methodius 1000, Skopje , Republic of Macedonia Tel. + 389 2 3147 147 Fax. +389 2 3164 134
4) Metodija Neskoski, M.D.,PhD Director Gastroenterology Clinic Clinical Center, Faculty of Medicine, University St.Cyril and Methodius 1000, Skopje , Republic of Macedonia Tel.+ 38923147147
5) Lazar Angelkov, M.D.,PhD.,FESC Chief of Electrophysiology Department Institute for Heart Diseases-Dedinje Belgrade, SCO Tel.+ 381638086687 E-mail: langelkov@yahoo.com
6) Vijay Dave, MD Director of Medical Education St.Mary Medical Center, Hobart,Indiana USA Tel +1 219 756 1400 + 1 219 887 5480 E-mail: vijaydaveinusa@aol.com

Членство

1) Европско Здружение на Кардиолози
2) Европско здружение за перкутани коронарни процедури
3) Македонско Кардиолошко Здружение
4) Македонско Ехокардиографско Здружение
5) Лекарска Комора на македонија
6) Македонско Лекарско Друштво

Награди

1) Благодарница за лични достигнувања во развојот на Интерната Медицина во македонија- Лекарска Комора на македонија, Април 2003 година.
2) Благодарница за лични достигнувања на полето на Ехокардиографијата- Македонско Ехокардиографско Здружение Ноември 2003 година
3) Благодарница за лични достигнувања во развојот во Развојот на Европскиот Универзитет Република Македонија, Скопје, Декември 2005
4) Повелба - патрон на градот Свети Климент Охридски, за посебни заслуги за развој и афирмација на интервентната кардиологија во градот Охрид, Декември 2007
5) Плакета 'Свети Наум Охридски за особен допринос во развојот на програмите на македонското лекарско здружение, Април 2009
6) Плакета за особен допринос во развојот на Интервентната Кардиологија и Општата Кардиологија во регионот, Здуржение на лекари на град Охрид, Април 2011
7) Плакета за особен допринос во развојот на заводот за Кардиоваскуларни Заболувања- Охрид во 30 години од неговото постоење, Здружение на лекари на град Охрид, Април 2012

Во Септември 2012 година под раководство на Др Бакрачески за прв пат во јавното здравство во Македонија е воведена и од тогаш па навака успешно се спроведува радиофреквентна аблација на варикси на сафенските вени. Под раководство на Бакрачески после долг подготвителен период од неколку години започна со работа оделот за електрофизиологија и електростимулација во Декември 2012. Во соработка со Институтот за Кардиоваскуларни болести во овој одел се изведуваат сите современи и комплексни постапки и методи од оваа област на пациенти од целиот регион. Во Заводот во Април 2012 за прв пат е промовиран современ начин на пренос на знаења со мултимедијален пренос на слика во живо од катетеризациона лаболаторија во заводот на која учество зедоа еминентни имиња од областа на интервентната кардиологија од светот.

Настани

Сеп 8 Ден на независноста на РМ

Сеп 21 Меѓународен ден на мирот

Сеп 22 Меѓународен ден без автомобили

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©