СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ 

Сашо Донев

Претседател на Советот на Општина Охрид

Тел: 076/233-406

E-mail:

Ана Крстеска

Тел: 076/233-421

E-mail:

Билјана Тодева Стојановска

Тел: 076/233-408

E-mail:

Благородна Чулческа

Тел: 076/233-416

E-mail:

Живка Ангелоска

Тел: 076/233-426

E-mail:

Димитар Велјаноски

  • Престанок на мандатот во 2022 г.

Александра Настоска Николоска

Тел: 076/233-425

E-mail:

Кире Пердулоски

Тел: 076/233-419

E-mail:

Науме Јованоски

Тел:

E-mail:

Перчо Божиновски

Тел: 076/233-424

E-mail:

Деса Косаркоска

Тел: 076/233-428

E-mail:

Горан Маркоски

Тел: 076/233-409

E-mail:

Ванчо Костoски

Тел: 076/233-430

E-mail:

Стојан Митрески

Тел: 076/233-427

E-mail:

Антонио Наумоски

Тел: 076/233-437

E-mail:

Османи Бесник

Тел: 076/233-435

E-mail:

Наум Јамандиев

Тел: 076/233-410

E-mail:

Арбен Демироски

Тел: 076/233-431

E-mail:

Виолета Аврамоска

Тел: 076/233-436

E-mail:

Милена Грозданоска

Тел: 076/233-432

E-mail:

Бојан Михајловски

Тел: 076/233-429

E-mail:

Нефи Усеини

  • Престанок на мандатот во 2023 г.

Горан Стојаноски

Тел: 076/233-407

E-mail:

Леона Кицеец

Тел: 076/233-438

E-mail:

  • Избран советник во 2022 г.