Врз основа на член 27 став (5) и член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), а во врска со член 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РСМ“бр. 32/20 и 111/23), Градоначалникот на Општина Охрид, упатува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12 УБ 12.3 ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

АНКЕТЕН ЛИСТ