ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 99/18 и 89/22), Општина Охрид,  на ден 24.01.2023г. донесе   Одлука за спроведување на стратегиска оцена   За планскиот документ Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, … Продолжи со читање ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД