КОНТАКТ

ОПШТИНА ОХРИД

Единица на локална самоуправа

“Димитар Влахов” 57
6000 Охрид, Република Северна Македонија
тел.: (046) 262492 / (046) 262493 / (046) 279520 / (046) 262469
П.фах 125
Web: www.ohrid.gov.mk

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ !!!

Ваши информации

Ваш контакт за да можеме да Ви испратиме повратна информација.


Како можеме да Ви помогнеме?

Поставете прашање или оставете коментар.


Слободен пристап до информациите од јавен карактер
Е-mail: marina.zdraveska@ohrid.gov.mk
Сектор за правни работи;
Е-mail:

 

Одделение за правни работи;
Е-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Одделение за поддршка на Советот;
Е-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Сектор за општи работи;
Е-mail:

 

Одделение за административно техничка поддршка;
Е-mail:

Одделение за јавни набавки;
Е-mail: javni.nabavki@ohrid.gov.mk

Одделение за информатичко-комуникациска технологија;
Е-mail:

Сектор за финансиски прашања;
Е-mail: finance@ohrid.gov.mk

 

Одделение за буџетска координација;
Е-mail:

Одделение за буџетска контрола;
Е-mail:

Одделение за сметководство и плаќања;
Е-mail: finance@ohrid.gov.mk

Сектор за даноци и комунални такси;
Е-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk

 

Оделение за даноци;
Е-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk

Одделение за комунални такси;
Е-mail: komunalni.taksi@ohrid.gov.mk

Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

 

Одделение за просторно планирање, урбанистичко планирање, управување со градежно земјиште и недвижен имот на општината;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

Одделение за спроведување на урбанистички планови;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

Сектор за заштита на животна средина и  управување со отпад;
Е-mail: 

 

Одделение за заштита и влијание врз животната средина;
Е-mail: zivotnasredina@ohrid.gov.mk

Одделение за управување со отпад и регионални депонии;
Е-mail: vera.raunik@ohrid.gov.mk

Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици;
Е-mail: komunalen.razvoj@ohrid.gov.mk

 

Одделение за комунални дејности;
Е-mail:

Одделение за сообраќај и улици;
Е-mail:

Сектор за туризам и локален економски развој;
Е-mail: info@ohridler.gov.mk

 

Одделение за туризам;
Е-mail: info@ohridler.gov.mk

Одделение за локален економски развој;
Е-mail: info@ohridler.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура;
Е-mail: 

 

Одделение за меѓународна соработка и соработка со збратимени градови;
Е-mail: 

Оделение за УНЕСКО и Европска интеграција;
Е-mail: 

Оделение за култура;
Е-mail: kultura@ohrid.gov.mk

Сектор за образование, детска, здравствена и социјална заштита
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

 

Одделение за образование;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

Одделение за детска, здравствена и социјална заштита;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

Сектор за спорт, млади и невладини организации;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

 

Одделение за спорт;
Е-mail: sport@ohrid.gov.mk

Одделение за млади и невладини организации;
Е-mail: spaseskidimitar@yahoo.com

Сектор за поддршка на градоначалникот;
Е-mail: gradonacalnik@ohrid.gov.mk

 

Одделение за протокол;
Е-mail: protocol@ohrid.gov.mk

Оделение за односи со јавност;
Е-mail: odnosisojavnost@ohrid.gov.mk

Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат;
Е-mail: inspektorat@ohrid.gov.mk

 

Одделение за управување со човечки ресурси;
Е-mail:

Одделение за внатрешна ревизија;
Е-mail:

Територијална противпожарна единица на Општината
Е-mail:

Големина на фонт