ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОРДИНАЦИЈА

Одделението за буџетска координација ги врши работите што се однесуваат на:

 • координирање на процесот за подготвување и изменување и дополнување на буџетот и стратешкиот план на Општината;
 • координирање на процесот на развој, воспоставување, спроведување и одржување на финансиското управување и контрола;
 • давање предлози за воспоставување/укинување на еx ante финансиска контрола со вршење на проценка на ризик и ажурирање на процедурите за работните процеси од областа на финансиското управување и контрола;
 • задолжително дава мислења по предлог актите што ги изготвуваат другите организациони единици во Општината и предлог актите на други субјекти кои имаат или може да имаат финансиски импликации за буџетот на Општината;
 • изготвување план за воспоставување на финансиското управување и контрола како и методологија за спроведување на планот кои ги одобрува градоначалникот;
 • следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење;
 • подготовка на извештај за реализирани програми, проекти и договори;
 • подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола;
 • вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола;
 • Подготовка на Годишниот финансиски извештај од член (47) од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и
 • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: