ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И РЕГИОНАЛНИ ДЕПОНИИ

1. ИЗГОТВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ, ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ДОМУМЕНТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 2021 -2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД 2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ЗА 2018 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД НА ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

ЛАП 2024 – 2025

2. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПЛАН, КАКО И ДРУГИ ПРОЕКТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНИОТ СИСТЕМ

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН

3. ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ЛОКАЛНО НОВО СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА СОБИРАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТАТА СОСТОЈБА ВО ВРСКА СО УПРАВУВАЊЕТО НА НЕОПАСЕН ОТПАД
4. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД

БРОШУРА ЗА КОМПОСТИРАЊЕ

Контакт: Вера Рауник

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 158

E-mail: sektor.zivotnasredina@ohrid.gov.mk и vera.raunik@ohrid.gov.mk