ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Одделението за комунални дејности ги врши работите што се однесуваат на:

  • вршење на работите што се однесуваат на уредувањето на градежното зенјиште и изготвува годишна програмата за уредување на градежно земјиште;
  • изготвување годишна програма за изградба и одржување на објекти од електроенергетска инфраструктура и нисконапонска мрежа;
  • изготвување развојни и годишни програми за водоснабдување;
  • изготвување развојни и годишни програми за канализациони мрежи и атмосверски мрежи;
  • изготвување програма за користење и одржување на речните корита во урбаните зони од општината;
  • подготвување на листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;
  • изгитвување и обезбедување техничка документација за сите погоре наведени активности;
  • издавање дозвола за поставување на инсталации во патниот и заштитниот појас;
  • давање квартални и годишни извештаи за реализацијата на програмите од одделението;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: