ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Надлежности на одделението се:

 1. Контрола на емисии од стопански субјекти
 • Б- Интегрирани еколошки дозволи 
 • Елаборати за заштита на животната средина 
 • Интегриран катастар за животна средина
 1. Стратегиска оцена на влијанието на плански документи врз животната средина (список на спроведени постапки за стратегиска оцена)
 2. Годишна програма за заштита на животната средина и природата
 3. Зголемување на јавната свест за заштита на животната средина и природата (реализирани проекти)
 4. Комисија за превземање на мерки и активности за отстранување на дрва на подрачјето на Општина Охрид , а кои претставуваат опасност по имотот и животот на граѓаните (формулар и жиро сметка)
 5. Животна средина – изготвени документи, од актуелната wеб страна на општина Охрид во делот од проекти да се превземат следните документи:
 • ЛЕАП
 • Акционен план и програма за управување со бучавата во општина Охрид
 • Регистрација на појасот на трската како основа за понатамошно следење на состојбите во Охридското Езеро, а со цел за определување на стратегијата за нејзина заштита
 • Интегрирана студија за состојбата на остатокот од Студенчишко Блато и превземање мерки за негова ревитализација

Контакт: Јасмина T. Момироска

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 147

E-mail: sektor.zivotnasredina@ohrid.gov.mk

Архива на објавени документи

СПИСОК НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ Б-ИЕД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

КОМПЛЕТЕН РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ЕКОЛОШКИ ЕЛАБОРАТИ СО ЗАДОЛЖЕНИЈА

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГП 1 СО НАМЕНА А4.3-СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ-ВИКЕНД КУЌИ НА КП 144/1 КО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕЛЕНИЛО НА ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА СО НАМЕНА Е 1.6 ВО СЕЛО ТРПЕЈЦА, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ, СО НАМЕНА А 1.5 –КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР, О. ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА КП 898/1 КО ЛЕСКОЕЦ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА КП 898/1 КО ЛЕСКОЕЦ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОПЕНИЦА КО ОПЕНИЦА, ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ 2, УБ 2.5- ОПФАТ 2 , ОПШТИНА ОХРИД

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ОПШТИНА ОХРИД

СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД 2022-2027

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЗАПИСНИК ОД ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА УПВНМ ГОРИЦА ИСТОК-ОПФАТ 1

OДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.3-ОПФАТ 2

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД 2022- 2027

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ГОРИЦА ИСТОК-ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО – ГОРИЦА СЕВЕР

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРИЦА ИСТОК- ОПФАТ 1

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.1-ОПФАТ 2

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 6, УБ 6.1-ОПФАТ 3, КО ОХРИД 2 ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1-ОПФАТ 3, КО ОХРИД 2 И КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД