ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ

Одделението за сообраќај и улици ги врши работите што се однесуваат на:

 • уредување на динамичкиот и стационарниот режим на сообраќај;
 • организирање на општинскиот линиски превоз на патници;
 • организирање на такси-превозот на патници;
 • изготвување развојна и годишна програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици;
 • изготвување годишна програма за одржување на локалните патишта и улици;
 • изготвување годишна програма за изградба и одржување на мрежи за јавно осветлување;
 • изготвувње годишна програма за изградба и одржување на јавни паркови и зеленила;
 • изготвува годишна програма за јавна чистота;
 • изготвување на програма за изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација;
 • подготвување на програма за зимско одржување на локалните патишта и улици;
 • определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти; нумерирање на објектите наменети за живеење и работа;
 • поставување и одржување на табли со имиња на улиците и куќните броеви како и водење
 • регистар и евиденција на имиња на улици и куќни броеви;
 • давање квартални и годишни извештаи за реализација на сите програми во надлежност на одделението;
 • вршење стручен надзор врз реализацијата на сите донесени програми од страна на Советот на Општина Охрид а се однесуваат на одделението;
 • издавање лиценци за општински линиски превоз на патници и такси превоз на патници, дозволи за посебен линиски превоз и води регистар за истите;
 • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: