ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ

Одеделението за туризам ги врши работите што се однесуваат на:

  • промовирање на туристичките вредности на општината;
  • подготвување на програмите и предлагање мерки за развој на облиците на туристичка и угостителска дејност од мал обем;
  • водење на регистарот на вршители на туристичка и угостителска дејност од мал обем;
  • давање туристички информации и врши дистрибуција на информативно промотивни материјали;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА

Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2019 ГОДИНА

ЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

ИНФОРМАЦИИ

ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВРШЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

КАТЕГОРИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ

РЕГИСТРИ

РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИЦИ

РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2023

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2022

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2021

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2020

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2019

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2018

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2017

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2016

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2015

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2014

СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2023

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2022

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2020

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2019

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2018

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2017

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2016

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2015

СПОРЕДБЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 2014

АНАЛИЗИ

АНАЛИЗА НА ЕКОНОМСКИОТ ИМПАКТ НА ТУРИЗМОТ ВО ОПШТИНА ОХРИД

АНАЛИЗА ЗА ИСКОРИСТЕНОСТ И УПОТРЕБА НА ЛОКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ХОТЕЛСКО -УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР

АНАЛИЗА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧИНИ И ПЛАСМАН НА ЛОКАЛНИ ПРОДУКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ХОТЕЛСКО – УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР

АНАЛИЗА И ВРЕДНУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОИЗВОД НА ОХРИД

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

Контакт

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: infotler@ohrid.gov.mk