ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ

Советот одобрува програми за работа на јавните служби, установи и претпријатија што ги основа или кои вршат работи од надлежност на Општината. Ако Советот не одобри програма, тогаш формира работно тело кое заедно со претставници на подносителот на програмата ги усогласуваат ставовите.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОЦЕНКА И УПРАВУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОЦЕНКА И УПРАВУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ И СОМНЕЖИ ЗА ИЗМАМИ ИЛИ КОРУПЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД

* (Програмите кои се објавени на општинската веб страница можат да се погледнат во Одделението за правни работи – истите можете да ги добиете доколку се обратите во Секторот односно Одделението за правни работи или на sovet@ohrid.gov.mk)