ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Одделението за буџетска контрола ги врши работите што се однесуваат на:

  • вршење контрола на извршувањето на буџетот;
  • вршење контрола на извршувањето на утврдените политики и оперативното управување (надзор над целокупниот процес на финансиското управување и контрола);
  • следење на реализацијата на договорите за јавните набавки и спроведува ex ante и ex post финансиска контрола;
  • вршење документирана контрола на комплетноста и исправноста на целокупната документација (фактури, порачки, испратници, работни налози, приемници и друго и нивна усогласеност со договорот за јавни набавки;)
  • изготвување информации и извештаи за извршувањето на буџетот;
  • следење и применување на законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упатства) од областа на финансиското управување и контрола;
  • вршење контрола на расположливоста на планираните средства во буџетот/финансискиот план пред преземање на обврските и
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: