ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одделението за локален економски развој ги врши работите што се однесуваат на:

 • планирање на локалниот економски развој на Општината;
 • предлагање и утврдување на развојните и структурните приоритет на Општината
 • подготвување програми и предлагање мерки за поддршка на малите и средните претпријатија, занаетчиството и претприемаштвото на локално ниво.
 • воспоставување и развива мрежата на институции и агенции за промовирање на партнерството;
 • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

 

Активности

 • Операционализација на Стратегијата
 • Поддршка на развојот на МСП
 • Рационално искористување на природни ресурси
 • Поттикнување на партнерства
 • Регионален развој
 • Меѓународна соработка

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2019 ГОДИНА

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КАСАРНА ОХРИД ВО ТЕХНОЛОШКО – РЕКРЕАТИВНА ЗОНА

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ВИЗУЕЛНА УНИФИКАЦИЈА НА ЛОКАЦИИТЕ ОПФАТЕНИ СО АНАЛИЗАТА НА ВИЗУЕЛНОТО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ ОХРИД

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ I

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ II

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ – книга 1

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ – книга 2

СТРАТЕГИЈА ЗА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОДСТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД 2014 – 2018

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА ОХРИД 2012-2014

АКЦИСКИ ПЛАН

АНАЛИЗА НА БИЗНИС КЛИМА ВО ОПШТИНА ОХРИД

БИЗНИС ПЛАН И МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗАЛИВ НА КОСКИТЕ – МУЗЕЈ НА ВОДА ОХРИД

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ЕКОНОМСКИ ГРАНКИ НА ОПШТИНА ОХРИД И ДЕЛОВНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАЗА ОПРАВДАНОСТ ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО-ПРИВАТНОПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО `МАЛА МАРИНА` НА ЛОКАЦИЈА – МАЛО ПРИСТАНИШТЕ ВО ОХРИД

SKI AREA FEASIBIILITY STUDY & SKI AREA MASTER PLAN GALICICA

MANAGEMENT PLAN OF THE MUNICIPALITY OF OHRID FOR WORLD HERITAGE PROPERTY: NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE OHRID REGION (WITHIN THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF OHRID)2014-2020 FINAL DRAFT

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДРАЧЈЕТО НА СВЕТСКО НАСЛЕДСТВО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

СТУДИЈА ЗА ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО – ПРВ ДЕЛ

СТУДИЈА ЗА ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО – ВТОР ДЕЛ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: infotler@ohrid.gov.mk