ЛОКАЛЕН СОВЕТ НА МЛАДИ

Игор Јосифоски – Претседател

Е-маил: ijosifoski14@gmail.com

Моб: 075-822/979

Стефанија Битолкоска – Заменик претседател

Е-маил: Stefi.b@outlook.com

Моб: 076-597/407

Петар Сарафилоски – член

Моб: 071-567/538

Е-маил: petarsarafiloski@yahoo.com

Александар Стојановски – член

Е-маил: ace_oh97@hotmail.com

Моб: 077-707/093

Кети Маркоска – член

Моб: 071-349/508

Е-маил: ketimarkoska65@gmail.com

Александар Бојчовски – член

Моб: 072-303/699

Е-маил: acebojcovski@gmail.com

Калина Стојаноска – член

Е-маил: kalinastojanoska06@yahoo.com

Моб: 072-698/480

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ЛСМ

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ЛСМ 2024

СЕДНИЦА 9

СЕДНИЦА 8

СЕДНИЦА 7

СЕДНИЦА 6

СЕДНИЦА 5

СЕДНИЦА 4

СЕДНИЦА 3

СЕДНИЦА 2

СЕДНИЦА  1

Контакт: Александар Митрески, службеник за млади на Општина Охрид

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  /  070 352 948

E-mail: mladi.nevladini@ohrid.gov.mk 

Архива на објавени документи

ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ОХРИД

СПИСОК НА ДЕЛЕГАТИ И ЗАМЕНИЦИ ДЕЛЕГАТИ

ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ

Записници од одржани седници