ОДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Одделението за односи со јавност ги врши работите што се однесуваат на:

 • организирање на прес-конференциите, брифинзите и интервјуата за медуимите со Градоначалникот и раководителите од администрацијата на Општината;
 • подготвување на соопштенијата за јавноста;
 • следење на доставувањето на информациите од одделните сектори во општинската администрација, Советот на Општината, јавните претпријатија и другите јавни установи и служби основани од општината и доставува барања за информации што треба да се пласираат до медиумите до раководителите на секторите во општинската администрација, Советот на Општината, јавните претпријатија и другите јавни установи и служби основани од општината;
 • остварување редовна соработка и размена на информации со службите или вработените надлежни за односи со јавноста во јавните претпријатија и јавните установи основани од општината;
 • давање писмени одговори на прашањата од новинарите поставени преку отворената линија за новинари;
 • анализирање на односот на одделните медиуми кон покривањето на настаните и пласирањето на информациите за работата на општината и предлагање активности и мерки за унапредување на имиџот на општината;
 • предлагање мерки и активности за унапредување на транспарентноста на работењето на општината, подготвување или координирање на подготвувањето на одговорите на прашањата на граѓаните доставени преку отворената телефонска линија за граѓаните;
 • организирање и дефинирање на информациите за веб-страницата на Општината;
 • организирање на спроведувањето на анкети и организирање на јавните трибини при изготвување одделни прописи и стратешки и развојни документи на Општината, како и анкетите за мерење на ставот на граѓаните за определени прашања и проблеми во Општината;
 • континуирано следење на законските прописи и другите општи акти од областа на локалната самоуправа;
 • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 107

E-mail: odnosisojavnost@ohrid.gov.mk