ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПОРТ

Одделението за спорт ги врши работите што се однесуваат на:

  • подготвување програма за развој на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните опфатени во програмите на спортските и спортско-рекреативните клубови во реализација на учелишниот и студенскиот спортски систем, спортот за сите и особено особено спортско рекреативни активности на лица со посебни потреби;
  • подготвување програма за одржување и изградба на објекти за спорт, одржување, користење и опремување, планирање и изградба на современи спортски објекти;
  • поготвување на предлогот за утврдување на мрежата на спортските објекти и нивно класифицирање;
  • подготвување на предлогот за определување рекреативни зони за масно спортување;
  • подготвување програма за подржување на Советот на Спортови на Општината;
  • давање стручно мислење за извештајот на Сојузот на Спортови на Општината за изполнување на програмите и роковите утврдени во нив;
  • подготвување на предлогот на прописот на категоризација на објектите за спорт во сопственост на Општината;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи

Контакт: Јоне Станковски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 198

E-mail: sport@ohrid.gov.mk