ЈАВНИ НАБАВКИ

НАБАВКА НА УСЛУГА: НАБАВКА И МОНТАЖА НА ОПРЕМА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ПАРКИНГ

НАБАВКА НА УСЛУГА: GSM МОДЕМ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТА СО КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ

НАБАВКА НА УСЛУГА: МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА

НАБАВКА НА ЕСПРЕСО КАПСУЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКОТО БИФЕ

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ДЕКОРАТИВЕН АРАНЖМАН СО СВЕЖО ЦВЕЌЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА ЕСПРЕСО КАПСУЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКОТО БИФЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДЕКОРАТИВЕН АРАНЖМАН СО СВЕЖО ЦВЕЌЕ

АНГАЖИРАЊЕ ЗА ДЕКОРИРАЊЕ НА САЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

АНГАЖИРАЊЕ НА ТАКСИ КОМПАНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

НАБАВКА НА САНИТАРНА ТЕЧНОСТ ЗА 24 ЧАСОВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВЦ ШКОЛКА ПО ПРИРОДЕН ТЕК

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ФИЗИБИЛИТИ АНАЛИЗА ЗА ОЦЕНКА НА ОПРАВДАНОСТА ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ACTIVE DIRECTORY HYPER V GROUP POLICY BACKUP НА СЕРВЕРСКА ОПРЕМА

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА АНТОЛОГИЈА ЗА ЖИВКО ЧИНГО

НАБАВКА НА САНИТАРИЈА И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА ВИДЕО ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА

НАБАВКА НА КЛИМА УРЕД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ СТОЛИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА ХЕМИСКИ ПРЕПАРАТ-СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАМРЗНУВАЊЕ-ТОПАЛ ИЛИ НЕГОВ ЕКВИВАЛЕНТ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРО И ЗАШТИТЕН КАБЕЛ

НАБАВКА НА УСЛУГА ОД ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРОЦЕНКА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ (ЗЕМЈИШТЕ И ЗГРАДИ)

ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЗА ДЕКОРИРАЊЕ НА САЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТАКСИ КОМПАНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА САНИТАРНА ТЕЧНОСТ ЗА 24 ЧАСОВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВЦ ШКОЛКА ПО ПРИРОДЕН ТЕК

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК НА ОПШТИНА ОХРИД