Деновиве започнаа активности за санација на уличната мрежа и асфалтирање на тесни улички на подрачјето на општина Охрид, во согласност со Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година.

Веќе е завршено асфалтирањето на 4 улички во село Лескоец, 3 краци на улицата „Српница“, еден крак на улицата „Радојца Новичиќ“, 2 улички во село Пештани, една уличка во населбата „Елешец“, една уличка кај поранешна „Застава“, 2 крака од улицата „Александар Турунџе“ во селото Велгошти, една уличка во населбата „Видобишта“ и по една уличка во селата Шипокно и Коњско.

Активностите за асфалтирање ќе продолжат и во текот на наредниот период на повеќе локации  во градот и останатите населени места.

За оваа намена од буџетот на општина Охрид  предвидени се 7.508.375 денари и планирано е да бидат поставени околу 1550 тони асфалт.