И изминатава работна седмица екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ беа максимално ангажирани во подигнување на степенот на јавна чистота и јавно зеленило во градот и приградските населби.

@

Се уредуваше крајбрежниот појас на потегот од под Калето до вливот на река Грашница во Охридско Езеро. Ангажирана беше специјална механизација во подигање на расфрланиот кабаст отпад, градежен шут и рамнење на теренот.

Повеќе…