БУЏЕТ И РЕВИЗИЈА

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТAИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА ОХРИД ДОСТАПНИ ЗА ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Почитувајќи ги начелата на јавност и транспарентност во работењето, по усвојувањето од страна на Советот на општината, буџетите и финансиските извештаи од ревизии на Државниот завод за ревизија на РМ за општина Охрид за изминатите периоди се поставени на општинската веб- страница во pdf формат:

БУЏЕТ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА РАСХОИ ПО ЗАВРШНА

ПОСЕБЕН ДЕЛ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА РАСХОИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА РАСХОИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

*Преглед на Буџетот на Општина Охрид за останатите години можете да го добиете во СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА ОХРИД

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи-сметка на приходи на буџет на дотации (930) 2018

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи-сметка на приходи на буџет на дотации (937) 2018

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи-сметка на основен буџет (630) 2018

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи-сметка на основен буџет (637) 2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 930 2013

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 937 2013

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 630 2013

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 637 2013

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 630 2011

ИЗВЕШТАЈ ОД ДЗР БР. 637 2011