БУЏЕТ И РЕВИЗИЈА

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТAИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА ОХРИД ДОСТАПНИ ЗА ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Почитувајќи ги начелата на јавност и транспарентност во работењето, по усвојувањето од страна на Советот на општината, буџетите и финансиските извештаи од ревизии на Државниот завод за ревизија на РМ за општина Охрид за изминатите периоди се поставени на општинската веб- страница во pdf формат:

БУЏЕТ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ ОКТОМВРИ 2023

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  ОКТОМВРИ 2023

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОКТОМВРИ 2023

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ СЕПТЕМВРИ 2023

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  СЕПТЕМВРИ 2023

ПОСЕБЕН ДЕЛ СЕПТЕМВРИ 2023

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ ЈУНИ 2023

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  ЈУНИ 2023

ПОСЕБЕН ДЕЛ ЈУНИ 2023

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ ФЕВРУАРИ 2023

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  ФЕВРУАРИ 2023

ПОСЕБЕН ДЕЛ ФЕВРУАРИ 2023

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ ЈУЛИ 2022

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  ЈУЛИ 2022

ПОСЕБЕН ДЕЛ ЈУЛИ 2022

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ НОЕМВРИ 2022

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ  НОЕМВРИ 2022

ПОСЕБЕН ДЕЛ НОЕМВРИ 2022

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА РАСХОИ ПО ЗАВРШНА

ПОСЕБЕН ДЕЛ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

РЕБАЛАНС НА ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС НА РАСХОДИ

ПОСЕБЕН ДЕЛ

ЗАВРШНА СМЕТКА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА

БИЛАНС НА РАСХОИ ПО ЗАВРШНА

ПОСЕБЕН ДЕЛ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ 

ПОСЕБЕН ДЕЛ