Се информираат жителите на село Косел дека со Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство , поради загаденост се забранува водата  за пиење. Агенцијата   ја задолжува   Месната Заедница од  с. Косел да обезбеди хлорирање на водата од 0,2 до 0,5 мг./л.

До обезбедување на безбедна вода за пиење истата да се преврива 30-40 минути.