Јавното претпријатие „ Нискоградба“ изведува градежни работи на крак од улицата „ Рашанец“ во с. Лескоец.

Се изведува канализациона линија во должина од 135 метри со најголема длабочина  од 3.75 метри. Се поставуваат  цевки со дијаметар Ф-200 и изработка на шест  ревизиони шахти.

Теренот е подложен на ерозија и бара посебни мерки на претпазливост .