Во текот на месец декември 2022 годинава, Здружението  за  заштита  и  одржлив  развој  на животната  средина‐ Регионален  зелен  центар  Охрид, ја спроведуваше активноста Изработка на дигитална мапа во рамки на проектот „Мапирање и управување со трската во Охридското Езеро“. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Се работи за дигитална интерактивна мапа на која се одбележани појасите на трска на крајбрежјето на Охридското Езеро на потегот од с. Подмоље до  манастирскиот комплекс Св. Наум Охридски (на територија на Општина Охрид). Со клик на секој од појасите се појавува легенда за истиот која содржи информации добиени од теренските истражувања кои се спроведоа во летниот период (должина и ширина на појасот, вкупна површина и споредба на површината во однос на претходни постари мерења, слики и кратки информативно- едукативни видеа)..

До мапата може да се  пристапи преку следниот линк:  https://rzc-ohrid.com/?page_id=1064

Целта на оваа активност е промоција на природното наследство и подигнување на јавната свест за значењето и потребата од правилно управување со трската во Охридското Езеро. Од аспект на едукативен карактер, мапата ќе служи како помагало во образовниот процес во основните училишта, со цел учениците да развијат поголема свест за животната средина и конкретно за трската, а од аспект на информативен карактер, ќе служат да ја доловат на јавноста вклучувајќи ги и туристите, реалната состојбата во која што се наоѓа трската како и потребата од превземање соодветни мерки. Во иднина преку овој проект, предвидени се три состаноци при формирањето на управувачко тело- Форум, од кои еден е планиран во јануари, а другите два во првата половина од февруари. Целта на планираните состаноци е формирање на управувачко тело- Форум кој ќе дејствува константо за подобро управување со трската и преземање методи за заштита на истата, дискусија за веќе оформените ставки во однос на подготовка на извештајот за моменталната состојба на трската и предлог-иницијативата за измена на законот за степенот на заштита на трската.