Во врска со објавен Конкурс за доделување стипендии на ученици од општинските основни и средни училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 2020/2021 година познати се добитниците на ученички стипендии и на ученици кои не исполнуваат услови за доделување на стипендија.

Потпишувањето на договорите за доделените стипендии ќе се врши 04.02.2021 до 10.02.2021 година во Општина Охрид. За добитниците (малолетни лица) на стипендии задолжително е присуство на родител.

Согласно член 10 од Правилникот бр. 09-9375/1 од 21.10.2020 г. за доделување ученички стипендии за ученици од основните и средните училишта во Општина Охрид за учебната 2020/2021 г., против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 5 (пет) дена, од денот на објавувањето за извршениот избор.

 

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПО КОНКУРС БР.09-9375/2 ОД 21.10.2020 ГОДИНА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЛИСТА НА УЧЕНИЦИ КОИ НЕ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УЧЕНИЧКА СТИПЕНДИЈА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА