На денешната седница на Локалното собрание на млади на општина Охрид делегатите го изгласаа  Деловникот за работа на локалното собрание на млади на општина Охрид и согласно своите надлежности извршија избор на членови на Локалниот совет на млади на општина Охрид. За членови на локалниот совет на млади со тајно гласање беа избрани следните кандидати:

  • Јован Цветкоски
  • Теа Петковски
  • Георги Ставрески
  • Верица Тодоровска
  • Александар Здравевски
  • Емилија Несторовска
  • Димитар Поп-Стефанија

Одлуката за избор ќе стане правосилна по нејзината верификација од страна на Советот на општина Охрид.

 

 

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ЛСМ