Советниците на денешната четириесет и шеста седница на Советот на општина Охрид, ги прифатија предлог одлуките за престанок на мандат на членови во Советот  на општина Охрид, верификација на мандат на членови во Советот на општина Охрид, именување   претседател и член во  Комисијата за локален економски развој, за именување член во  Комисијата за месна самоуправа, за именување член во Комисијата за млади и спорт, за именување  претседател во  Комисијата за урбанизам, за именување член во Статутарно правна комисија.

Беа прифатени и продлог одлуките за усвојување на извештајот за реализација на програмата  за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2020 година   за периодот од 01.01.  до  30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за работата и реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2020 година за  периодот од 01.01. до  30.06.2020 година,за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до  30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.  до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2020-2022 година за периодот од 01.01. до 30.06. 2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмаta за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година,  за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година.

Советот ги прифати предлог одлуките за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита  2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите од  социјална заштита за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација  за 2020 година за периодот од  01.01.2019 до 30.06.2020  година, за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни  манифестации и творештво за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за  периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот  за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2020 година, за давање согласност на годишниот план за вработување за 2021 година, за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид, за давање согласност за формирање групи  во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во Општина Охрид, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид, за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Братство- единство“ – Охрид, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната  2020/2021  година на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид.

Советницита на четириесет и шестата седница ги усвоија точките за предлог одлуките за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти, за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2020/2021 година на ООУ„Св.Наум Охридски“с.Пештани – Охрид, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.

Исто така беа прифатени предлог одлуките за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„ЖивкоЧинго“ с. Велгошти за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишниот извештај за работата иматеријално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2019/2020  година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани за учебната 2019/2020  година, за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2019/2020 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООМУ„Методи Патче“ –  Охрид за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Живко Чинго“  Велгошти за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на  ООУ „КочоРацин“ –Охрид за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2020/2021 година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2020/2021  година, за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2020/2021  година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООМУ„Методи Патче“- Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Братство единство“- Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Григор Прличев“- Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2021 година, за давање согласност на годишниот план за вработување во  ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2021 година.

Дополнително беа прифатени и точките за предлог одлуките за аплицирање на Проект за „Изработка на проектна документација за изградба на нова училишна зграда во склоп на ООУ „Григор Прличев“, за усвојување на извештајот за работата  на JП „Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година, за усвојување на извештајот од  работењето и остварените резултати  на ЈП  Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година, за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година, за усвојување на извештајот од остварените резултати од работењето на  ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година, за усвојување на извештајот за работењето  на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2020  година,  за усвојување на извештајот за работата и финансискиот извештај на  ЈП„ВОДОВОД“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2020  година, за давање согласност на одлуката за усвојување на бизнис планот за утврдување на тарифите за водните услуги за периодот 2021-2023 година за   ЈП„Нискоградба Охрид “-Oхрид, за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП „Билјанини извори“  – Охрид за 2020 година, за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на годишниот план за вработување во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид  за 2020 година, за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување во ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2021 година, за давање согласност  на Одлуката за усвојување на  Годишниот план  за вработување за 2021 година на ЈП „Билјанини Извори“-Охрид, за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „Градски Гробишта„ Охрид, за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „ Охридски Комуналец „ Охрид, за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП Градски Пазар Охрид.

Градоначалникот Константин Георгиески, од дневниот ред ја повлече предлог одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „ВОДОВОД“ -Охрид за регулиран период 2021-2023 година.

Со исцрпувањето на сите точки од дневниот ред заврши четириесет и шестата седница на Советот на општина Охрид.