Согласно уредбата на Владата на Северна Република Македонија, со која се уредува работењето на советите на локалните самоуправи за време на вонредна состојба,  во прилог е записникот од 42 Седница на Советот на Општина Охрид,  одржана на 30 април 2020 година.

 

З А П И С Н И К ОД 42-ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ОДРЖАНА НА ДЕН 30.04.2020 ГОДИНА