Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/20), Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Охрид со Решение за формирање комисија бр. 09-6393/1 од 06.05.2022 година, изготви:

 

ЗАПИСНИК
по завршен јавен увид на  Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за формирање ГП на КП 393/1, 394/2 и цела 1701/2, КО Лескоец со намена Г2 – индустриски згради од лесна преработувачка индустрија /Г2.4-згради од текстилната индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и сл, Општина Охрид

 

Согласно Соопштението за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за формирање ГП на КП 393/1, 394/2 и цела 1701/2, КО Лескоец со намена Г2 – индустриски згради од лесна преработувачка индустрија /Г2.4-згради од текстилната индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и сл, Општина Охрид со тех. бр. 48/21 од јули 2022 год. изработен од ДПУП „ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО“ доо Гостивар, бр. 09-1739/7 од 29.07.2022 год.. објавено на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ во периодот од 30.07.2022 год. до 14.08.2022 год. до Комисијата за урбанизам не се пристигнати забелешки за наведениот УП.

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: СООПШТЕНИЕ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 ИНДУСТРИЈА/Г2.4-– ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА РФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ АБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО, ОПШТИНА ОХРИД