Општина Охрид согласно Законот за урбанистичко планирање има отпочнато постапка за донесување на Урбанистички план за село Косел, Урбанистички план за село Рамне и Урбанистички план за село Сирула. Врз основа на член 44 став (4) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 32/20) објавуваме ИЗВЕСТУВАЊА за навремено информирање на сопствениците на цитираните катастарски парцели по повод програмираното проширување на планските опфати во споредба со опфатите од претходната важечка документација или формирање на нови плански опфати.

 

КОСЕЛ

РАМНЕ

СИРУЛА