Се известуваат сите физички и правни лица кои имаат долг кон ЈП „Градски гробишта“ Охрид, по било кој основ да го подмират истиот.  Доколку не го подмират во целост најдоцна до 31.03.2022 година ќе се пристапи кон преземање на соодветни правни дејствија.