Се известуваат заинтересираните лица кои сакаат да се ангажираат во спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, дека Јавниот конкурс за ангажирање на Реонски попишувачи и Реонски инструктори е објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“, „Слободен печат“ и „Коха“ и на веб страниците од Државниот завод за статисктика.

Дополнителни информации може да се добијат од дописот во прилог.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ РЕОНСКИ ПОПШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ