Поради утврдени пропусти во Правилникот за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид, а постапувајќи по препораки издадени од  страна на Државниот Завод за ревизија во извештаи од спроведени ревизии, во насока на транспарентно, економично, ефикасно и ефективно трошење на буџетските средства се ПОНИШТУВААТ 

Јавниот повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид и неговата измена, објавени на официјалната веб страна на општина Охрид.

По донесување на нов правилник, од страна на формирана Комисија ќе биде подготвен и објавен нов повик за субвенционирање.

          

                                       Комисија за спроведување на јавен повик