Комисијата за спроведување на постапка за добивање на дозволи за вршење на општински линиски превоз за линија Охрид-Трпејца-Св. Наум-Охрид, јавен оглас бр 01/2021 закажува јавно отварање на пристигнатите понуди на ден 17.02.2021 година во 12 часот во Мала Сала при Општина Охрид. 

 

НАПОМЕНА: Понудувачите кои ќе присуствуваат на отварањето на понудите мора да се придржуваат до мерките за заштита од Ковид 19.

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2021 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ ЗА ЛИНИЈА ОХРИД-ТРПЕЈЦА-СВ.НАУМ-ОХРИД