Народен правобранител, Подрачна канцеларија Кичево, секој последен четврток од месецот ќе одржува средби со граѓаните на Општина Охрид

Средбите ќе се одржуваат во просториите на Локалната самоуправа од 9:00 до 15:30 часот.

 

Датум на средбите
 • 27.02.2020
 • 26.03.2020
 • 30.04.2020
 • 28.05.2020
 • 25.06.2020
 • 30.07.2020
 • 27.08.2020
 • 24.09.2020
 • 29.10.2020
 • 26.11.2020
 • 31.12.2020