ЈП „Градски гробишта“ ги известува сите физички и правни лица кои имаат долг спрема претпријатието по било кој основ (гробарина, гробно место, услуга или обврски кои произлегуваат од склучени договори со правни лица), дека доколку не го подмират во целост најдоцна до 31.03.2022 година, ќе се пристапи кон преземање на соодветни правни дејствија пред нотар и извршител.

Исто така ЈП „Градски гробишта“ ги известува сите граѓани кои се старатели на гробни места дека во тек е изработката и доставата на годишните сметки за гробарина.