За достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица „Александар Турунџев“ во Охрид и локална улица во с. Велгошти, Општина Охрид“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта:

ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНА УЛИЦА „АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ“ ВО ОХРИД И УЛИЦА ВО СЕЛО ВЕЛГОШТИ, ОПШТИНА ОХРИД

ФОРМУЛАР