Се известуваат сите економски оператори кои вршат испорака на стоки и производи во стариот дел на Охрид да поднесат документација за издавање на картички.

Потребната документација за поднесување е следна:

  • Копија од сообраќајни дозволи од возилата
  • Копија од  ДРД образец издаден од Централен регистар уредно потврден со печат и потпис од ЕО (не постара од 6 месеци)

Картички за испорака на стоки и производи ќе добијат сите баратели кои ги исполнуваат условите, при што најголемата дозволена вкупна маса на возилата не смее да биде поголема од 5 тони.

Барателите кои имаат потреба од вакви картички, можат да ги достават своите документи секој работен ден во Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици во Општина Охрид.

НАПОМЕНА : Издадените картички за испорака на роба се временски ограничени и важат во интервалот од 05:00-10:00 часот.