Врз основа на член 48 став (4) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и Сл.Весник на РСМ бр. 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РСМ“ бр. 11/15 и 35/18), општина Охрид објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2021
за унапредување на административни службеници во општина Охрид

 

Општина Охрид објавува интерен оглас за унапредување на 4 (четири) административнислужбеници за следното работно место:

 1. УПР0101В01000 Советник – Внатрешен ревизор во Одделение за ревизија -1 (еден) извршител.

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка наквалификации стекнати најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки или Економски науки.
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство во струката од кои најмалку две години работно искуство во внатрешна или надворешна ревизија.
 • Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Општи работни комепетенции на средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварување  резултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон странки/засегнати страни и
 • финансиско управување.

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови:од Понеделник до Петок
 • Работни часови неделно: 40 часа
 • Работно време: од 08:00 до 16:00 часот
 • Паричен износ на основна нето плата: 27.300,00 денари

 

 1.  УПР0101В01000 Советник за развој на планови и програми за унапредување со отпад, во Одделение за управување со отпад и регионални депонии, Сектор за заштита на животна средина и управување со отпад –1 (еден) извршител

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови :

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Машинство.
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство во струката;
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Општи работни комепетенции на средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварувањерезултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон странки/засегнати страни и
 • финансиско управување

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови:од Понеделник до Петок
 • Работни часови неделно: 40 часа
 • Работно време: од 08:00 до 16:00 часот
 • Паричен износ на основна нето плата: 27.300,00 денари

 

 1.  УПР0101Г01000- Самостоен референт- Архивар во Одделение за правни работи, Сектор за правни работи

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови :

 • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно, Гимназиска ,Економска или Угостителска струка.
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство во струката;
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

 

Општи работни комепетенции на средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварување резултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон странки/засегнати страни и
 • финансиско управување.

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови:од Понеделник до Петок
 • Работни часови неделно: 40 часа
 • Работно време: од 08:00 до 16:00 часот
 • Паричен износ на основна нето плата: 16.945,00 денари

 

 1.  УПР 0101В02000- Виш соработник- Проценувач на недвижен имот во Одделение за даноци, Сектор за даноци и комунални такси 1 (еден) извршител

 Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови :

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Економски науки, Туризам и угостителство или Кинезиологија.
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку две години работно искуство во струката;
 • активнопо знавање на компјутерски програми за канцеларискоработење;

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови: од Понеделник до Петок
 • Работни часови неделно: 40 часа
 • Работно време: од 08:00 до 16:00 часот
 • Паричен износ на основна нето плата: 24.426,00 денари

 

Општиработникомепетенциинасреднониво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварување резултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон странки/засегнати страни и
 • финансиско управување.

 

На интерниот оглас може да се пријават административни службеници вработени во Општина Охрид кој ги исполнуваат општите и посебните услови пропишани за работните места како и:

 • да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при оценувањето за 2020 година,
 • да е на работно место на непосредно пониско нивоили да е на работноместо во рамки на истата каегорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
 • да поминал најмалку две години на тековното работно место и
 • да не му е изречена дисциплинска мерка за 2020 година.

 

Кон пријавата можат да се приложат и други докази:

 • потврди за успешно реализирани обуки и
 • потврди за успешно реализирано менторство.

Административниот службеник се пријавува со пополнување на пријава објавена во прилог на интерниот оглас.

Пополнетата пријава со потребната документација треба да се достави до архивата на општина Охрид и до службената електронска адреса: administracija@ohrid.gov.mk

Рокот за пријавување изнесува 5 (пет) дена од денот на објавување на интерниот оглас на web страната на институцијата.

Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Пријавените административни службеници ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб станата на општина Охрид и тоа:

 • Фаза 1 – административна селекција се спроведува најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.
 • Фаза 2 –интервју се спроведува  во рок од 5 дена од завршување на фаза 1.

 

НАПОМЕНА:

Административниот службеник кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

 

 

 

ПРИЈАВА ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 22021