Согласно решението за избор за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници, донесено од страна на Градоначалникот на општина Охрид, како најповолни по пакет линии се избрани следните превозници:


ПАКЕТ ЛИНИЈА

СОГЛАСНО ПОСТОЈНАТА ОДЛУКА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ, МАКСИМАЛНАТА ЦЕНА НА БИЛЕТОТ ПО ПАТНИК ТРЕБА ДА ИЗНЕСУВА:

      • Охрид-Св.Стефан -Охрид            30 денари
      • Охрид-Лагадин-Охрид                 40 денари
      • Охрид-Градиште-Охрид              70 денари

   БРОЈ НА ПАКЕТ ЛИНИЈА  И  НАЗИВ НА ПРЕВОЗНИК

1             Омега 2006 ДООЕЛ

2             Ина П Компани ДОО

4             Трансфер Турист ДООЕЛ Охрид

5             Бале Турс ДООЕЛ

6             Галеб АД

7             Дебарца Експрес ДООЕЛ

8             АБ Вип Турс ДООЕЛ Охрид

10           Класик Компани ДООЕЛ

11           Кеди Мобил ДООЕЛ Охрид

12           Димакс Травел ДООЕЛ

13           Алма-Компани ДООЕЛ Охрид

14           Виа Орбита ДООЕЛ

15           Ластовица Експрес ДООЕЛ

17           Мики-Компани ИМП ДООЕЛ


 

Телефон за контакт за пријавување во случај на непочитување на возниот ред и максималната цена утврдена во Одлука на Совет:

 046/262-492, ЛОКАЛ 206  – ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

ВОЗЕН РЕД ЗА СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ