Се врши исправка на техничка грешка  во Јавен оглас бр.2/2023 за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации на подрачје на општина Охрид за период 2023-2026 година, објавен од страна на општина Охрид, на ден 04.05.2023 година во дневните весници Нова Македонија и Lajm

Исправката се однесува во делот 6:

ЈАВНО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

    • Во став 2 од точка 6 зборот (петнаесет) се заменува со зборот (десет).

 

 

НАПОМЕНА !!!!

Сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават на јавниот оглас 02/2023 за одредена локација, со цел успешна уплата на депозитот да ја  користи следната приходна шифра:

724125 ПРОГРАМА 00

 

 

  • *Наведената приходна шифра  во огласот може да не ви дава можност за успешна реализација на Вашата  уплата.