По барање на член на Советот на општина Охрид кој е позитивен на вирусот COVID 19, како и поради неможност за одржување на седници со употреба на средства за електронска комуникација, 7-та седница на Советот на општина Охрид закажана за ден 25.01.2022 година (вторник), СЕ ПРЕЗАКАЖУВА за ден 31.01.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот и истата ќе се одржи во големата сала на општина Охрид.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 4-та седница

  1. Предлог-одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
  2. Предлог-одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на општина Охрид.
  3. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за календарската 2022 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид.
  4. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште за календарската 2022 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини.                                 
  5. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и јавни паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
  6. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници за 2022 година.
  7. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Јасна Ристеска” – Охрид за 2022 година.
  8. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за 2022 година.
  9. Предлог-одлука за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.
  10. Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид.
  11. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Братство – Единство“ – Охрид.   
  12. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООМУ „Методи Патче“ – Охрид.
  13. Предлог-одлукa за разрешување и именување член во Училишниот Одбор на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани. 
  14. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  15. Предлог-Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид.
  16. Предлог-одлука за давање согласност на планот за изменување на Годишниот План за  вработување на Општина Охрид за 2022 година.
  17. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели ГП 8.1; 8.1а; 8.26; 8.27 и 8.29 на Кп.бр.16569/3, 16583/4, 16586/1, 16586/2, 16586/3, 16586/4, 16586/7, 16587/3 и делови од Кп.бр.16539/1, 16585, 16588, 16589, 16590, 16592 и 16596 КО Охрид 3 во ДУП за дел од II УЕ, МЗ 4 Долна Влашка маала со намена Б5 – хотели и хотелски комплекси.
  18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 18/5 КО Рамне.
  19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 554/1 КО Косел.
  20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 645/1 и 645/2 КО Велестово.
  21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 800 КО Завој.
  22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 832/3 КО Косел.
  23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 847 КО Завој.
  24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 875/1 КО Рамне.
  25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 953/2 КО Оровник.
  26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 969/1 КО Охрид 4.
  27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 996 КО Завој.
  28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1031 и 1239 КО Завој.
  29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1169/1 КО Долно Лакочереј.
  30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1294/2 КО Коњско.
  31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1407/3 КО Трпејца.
  32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1416 КО Велестово.
  33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1832/1 и 1832/2 КО Лескоец.
  34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2034/1 и 2032 КО Пештани.
  35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2159/3 КО Велестово.
  36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2854 КО Коњско.
  37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3265 КО Коњско.
  38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 23/1 КО Косел.
  39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 80/1 КО Долно Лакочереј.
  40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2068 КО Велестово.
  41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2203, 2202, 2199/2, 2205, 2204 и 2237/1 КО Љубаништа.
  42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3181/3 и 3101/2 КО Елшани.
  43. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2345 и 1609 КО Опеница.
  44. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.2143/3 КО Охрид 4.
  45. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.14827 КО Охрид 3.
  46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.16351 КО Охрид 3.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев