Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА ОХРИД ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО I ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА КОИ ЖИВЕАТ ВО ПОТЕШКИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

ПРАВИЛНИК за доделување стипендии на редовни студенти од општина Охрид запишани на додипломски студии во I година на државните универзитети во Република Македонија и на државни универзитети во други земји за академската 2022/2023 година кои живеат во потешки социјални услови

ПРИЈАВА И ИЗЈАВА