Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРИЈАВА И ИЗЈАВААНКЕТЕН ЛИСТ