КОНТАКТ

ОПШТИНА ОХРИД

Единица на локална самоуправа

“Димитар Влахов” 57
6000 Охрид, Република Северна Македонија
тел.: (046) 262492 / (046) 262493 / (046) 279520 / (046) 262469
П.фах 125
Web: www.ohrid.gov.mk

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ !!!

Ваши информации

Ваш контакт за да можеме да Ви испратиме повратна информација.


*За прашања и информации од даночната сфера, пратете email на следната адреса: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk


Како можеме да Ви помогнеме?

Поставете прашање или оставете коментар.


Слободен пристап до информациите од јавен карактер
Е-mail: marina.zdraveska@ohrid.gov.mk
Офицер за заштита на лични податоци


Е-mail: sasho.jovanoski@ohrid.gov.mk

Е-mail: vladimir.risteski@ohrid.gov.mk

Сектор за правни работи;
Е-mail:

 

Одделение за правни работи;
Е-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Одделение за поддршка на Советот;
Е-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Сектор за општи работи;
Е-mail:

 

Одделение за административно техничка поддршка;
Е-mail:

Одделение за јавни набавки;
Е-mail: javni.nabavki@ohrid.gov.mk

Одделение за информатичко-комуникациска технологија;
Е-mail:

Сектор за финансиски прашања;
Е-mail: finance@ohrid.gov.mk

 

Одделение за буџетска координација;
Е-mail:

Одделение за буџетска контрола;
Е-mail:

Одделение за сметководство и плаќања;
Е-mail: finance@ohrid.gov.mk

Сектор за даноци и комунални такси;
Е-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk

 

Оделение за даноци;
Е-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk

Одделение за комунални такси;
Е-mail: komunalni.taksi@ohrid.gov.mk

Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

 

Одделение за просторно планирање, урбанистичко планирање, управување со градежно земјиште и недвижен имот на општината;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

Одделение за спроведување на урбанистички планови;
Е-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

Сектор за заштита на животна средина и  управување со отпад;
Е-mail: 

 

Одделение за заштита и влијание врз животната средина;
Е-mail: zivotnasredina@ohrid.gov.mk

Одделение за управување со отпад и регионални депонии;
Е-mail: vera.raunik@ohrid.gov.mk

Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици;
Е-mail: komunalen.razvoj@ohrid.gov.mk

 

Одделение за комунални дејности;
Е-mail:

Одделение за сообраќај и улици;
Е-mail:

Сектор за туризам и локален економски развој;
Е-mail: infotler@ohrid.gov.mk

 

Одделение за туризам;
Е-mail: infotler@ohrid.gov.mk

Одделение за локален економски развој;
Е-mail: infotler@ohrid.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура;
Е-mail: 

 

Одделение за меѓународна соработка и соработка со збратимени градови;
Е-mail: 

Оделение за УНЕСКО и Европска интеграција;
Е-mail: 

Оделение за култура;
Е-mail: kultura@ohrid.gov.mk

Сектор за образование, детска, здравствена и социјална заштита
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

 

Одделение за образование;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

Одделение за детска, здравствена и социјална заштита;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

Сектор за спорт, млади и невладини организации;
Е-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk

 

Одделение за спорт;
Е-mail: sport@ohrid.gov.mk

Одделение за млади и невладини организации;
Е-mail: spaseskidimitar@yahoo.com

Сектор за поддршка на градоначалникот;
Е-mail: gradonacalnik@ohrid.gov.mk

 

Одделение за протокол;
Е-mail: protocol@ohrid.gov.mk

Оделение за односи со јавност;
Е-mail: odnosisojavnost@ohrid.gov.mk

Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат;
Е-mail: inspektorat@ohrid.gov.mk

 

Одделение за управување со човечки ресурси;
Е-mail:

Одделение за внатрешна ревизија;
Е-mail:

Територијална противпожарна единица на Општината
Е-mail: